Історія кафедри

Кафедра урології організована 1 вересня 1974 року із доцентського курсу кафедри факультетської хірургії. Першим завідуючим кафедрою став доктор медичних наук, професор Олексій Володимирович Люлько. Клініка під його керівництвом стала організаційно-методичним і науковим центром урологічної служби Дніпропетровської області. Від 10.09.2009 р. створена кафедра урології, оперативної хірургії та топографічної анатомії і відбулася шляхом об’єднання кафедр урології і оперативної хірургії та топографічної анатомії. З 1 вересня 2011 року завідувачем кафедрою призначений доктор медичних наук, професор Віктор Петрович Стусь. Від 01.09.2016 року Наказом ректора ДЗ «ДМА МОЗ України» - кафедра урології (завідувач кафедри - доктор медичних наук, професор Віктор Петрович Стусь).

У багатогранній роботі кафедри з перших днів її існування можна виділити кілька напрямків: розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази; підготовка висококваліфікованих кадрів; пошук свого наукового напрямку і впровадження в лікувальну практику сучасних оперативних втручань, діагностики і терапії; навчально-методична робота; встановлення контактів для співробітництва в різноманітних видах діяльності.

Клінічною базою кафедри став КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечнікова». Утворення кафедри значно підвищило якість викладання урології і заклало передумови для рішення кадрової проблеми з урології в Дніпропетровській області. В урологічній клініці щорічно лікуються 2500-3000 хворих і виконуються від 2500 до 3000 операцій, у 5 операційних, до 70% яких – малоінвазивні, лапароскопічні та ендоскопічні (хірургічна активність 68-83%). На базі клініки виконуються всі сучасні методи діагностики та лікування захворювань органів сечових шляхів (нирки, сечоводи, сечовий міхур), а також чоловічих статевих органів, включаючи еректильну дисфункцію та чоловіче непліддя: симультанні оперативні втручання при поєднаній урологічній та хірургічній патологіях; замісна пластика уретри слизової щоки; ТУ-резекція та фотоселективна вапоризація при доброякісній гіперплазії передміхурової залози; замісна пластика сечоводу кишківником; радикальна цистектомія з формування кишкового резервуару; нервозберігаюча методика радикальної простатектомії; оперативне лікування занедбаних пухлин нирок; уретероскопія з контактною літотріпсією при конкрементах сечоводу; перкутанна нефроскопія та контактна літотріпсія при конкрементах нирки; одночасна уретероскопія та нефроскопія при конкрементах сечоводу на нирки. Кафедра очолила організаційно-методичну роботу з надання спеціалізованої допомоги населенню Дніпропетровської області. Співробітники кафедри також є позаштатними спеціалістами зі спеціальності «Урологія» при Департаменті охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації: доцент Б.С. Горєв (1989-1993 рр.), професор С.І. Баранник (1993-1999 рр.), професор В.П. Стусь (з 1999 по теперішній час).

У клініці виконуються всі сучасні методи діагностики та лікування захворювань органів сечових шляхів (нирки, сечоводи, сечовий міхур) і чоловічих статевих органів, включаючи імпотенцію і чоловіче безпліддя.

Завдяки активності співробітників кафедри були створені необхідні умови для проведення наукових досліджень на високому сучасному рівні.

З моменту створення кафедри колектив прагнув сформувати свій власний науковий напрямок, що визначає його особистість. Роки наукових пошуків сприяли до виходу на науковий напрямок, присвячений вивченню патогенезу, діагностики і лікування захворювань органів сечостатевої системи. З погляду на складну екологічну ситуацію в нашій країні, співробітники кафедри останнім часом виконали держбюджетні науково-дослідні роботи: «Розробка ефективних заходів профілактики захворювань сечостатевої системи доброякісного і злоякісного (рак сечового міхура, передміхурової залози) характеру у населення, яке підлягає постійному впливу комбінації радіаційних та хімічних чинників» (2004–2008), науковий керівник – професор О.В. Люлько, відповідальний виконавець доцент В.П. Стусь; «Розробка нових методів лікування та профілактики раку сечового міхура та раку передміхурової залози» (2009–2011), науковий керівник – професор О.В. Люлько, відповідальний виконавець д.мед.н. В.П. Стусь та ініціативні НДР «Вивчення впливу запальних процесів на виникнення та розвиток раку органів сечостатевої системи» (2004–2010), науковий керівник – професор О.В.Люлько, відповідальний виконавець, асистент Р.М. Молчанов; «Чоловіче безпліддя: етіологія, патогенез, лікування» (2009–2013), науковий керівник – професор О.В. Люлько, відповідальний виконавець – д.мед.н. В.П.Стусь.

На кафедрі сьогодні виконуються НДР «Удосконалення діагностики, лікування та реабілітації безпліддя у чоловіків» (2015-2019 рр.) та «Визначення особливостей клініки, діагностики та лікування хворих при захворюваннях сечостатевої системи» (2015-2019 рр.), науковий керівник – професор В.П. Стусь, відповідальний виконавець – асистент М.Ю. Поліон. За останні 10 років на кафедрі опубліковано більше 200 наукових робіт (із них – 11 монографій та 5 підручників), виконано 1 докторську та 9 кандидатських дисертацій.

Одним з основних видів діяльності кафедри є навчально-методична робота. На кафедрі урології сьогодні навчаються студенти IV курсу лікувального, медико-профілактичного та іноземного факультетів, лікарі-інтерни 1-го, 2-го року навчання та клінічні ординатори і аспіранти. Колектив постійно працює над удосконаленням навчального процесу. На кафедрі є в достатній кількості тематичні навчальні кімнати, обладнані наочними навчальними посібниками, атласами і підручниками, написаними співробітниками кафедри. У своїй науковій і педагогічній діяльності співробітники кафедри широко використовують можливості комп’ютерної техніки.

За останні 5 років співробітниками кафедри опубліковано видано 9 навчально-методичних посібників (Урологія (Методичні розробки практичних занять для студентів) Навчально-методичний посібник. / Люлько О.В., Стусь В.П., Молчанов Р.М., Моїсеєнко М.М., Фрідберг А.М., Суварян А.Л. // Дніпропетровськ: «Акцент ПП», 2012. – 239; УРОЛОГИЯ (Методические разработки практических занятий для студентов). Учебно-методическое пособие./ А.В. Люлько, В.П. Стусь, Н.Н. Моисеенко, А.М. Фридберг, А.Л. Суварян, Н.Ю. Полион.// Днепропетровск: «Акцент ПП», 2013. – С. – 225.; Urology (methodical elaborations of practical classes for students): Textbook edition./ O.V. Ljulko, V.P. Stus, M.M.Moiseyenko, A.M.Fridberg, A.L.Suvarian, M.Y. Polion, K.S. Barannik / / Dnipropetrovsk: “Accent PW”, 2012. P.– 239.; Урологія (Практичні навички): навчально-методичний посібник / За ред. професора В.П. Стуся. / В.П. Стусь, Люлько О.В., Моісеєнко М.М., Фрідберг А.М., Поліон М.Ю., Сува рян А.Л., Бараннік К.С.// Дніпропетровськ: ТОВ «Акцент ПП», 2013. – 142 с.; УРОЛОГИЯ / Под редакцией профессора В.П. Стуся (Практические навыки) Учебно- методическое пособие./ В.П. Стусь, Люлько О.В., Н.Н. Моисеенко, А.М. Фридберг, А.Л. Суварян, Н.Ю. Полион.// Днепропетровск: «Акцент ПП», 2013. – С. – 141.; Urology (practical skills) / V.P. Stus, O.V.Lyulko, M.M. Moiseyenko, A.M.Fridberg, A.L.Suvarian, M.YPolion, K.S. Barannik // Dnipropetrovsk: “Accent PW”, 2013. - P.- 141.; Урологія (практичні навички для лікарів-інтернів): Навчально-методичний посібник / за ред. В.П. Стуся та С.П. Пасєчнікова. / Стусь В.П., Пасєчніков С,П., Моісеєнко М.М., Фрідберг А.М., Поліон М.Ю., Бараннік К.С.// Дніпропетровськ: ТОВ «Акцент ПП», 2015 – 282 с.; В.П. Стусь, Пасечников С,П., Моисеенко Н.Н.,Фридберг А.М., Полион Н.Ю., Баранник К.С. Урология (практические навыки для врачей-интернов): учебно-методическое пособие / под ред. профессора В.П. Стуся и профессора С.П. Пасечникова. – Днепропетровск: ООО «Акцент ПП», 2016 – 282 с.; V.P. Stus., S.P. Pasiechnskov, M.M.Moiseyenko, A.M.Fridberg, M.Y. Polion, K.S. Barannik. Urology (practical skills for interns). Study guide /ed. by V.P. Stus and S.P. Pasiechnskov / Dnipro: LLC “Accent PP”, 2017. – 282 p.), 5 підручників, 117 статтей та 4 монографії: А.М. Сердюк, В.П. Стусь, В.І. Ляшенко. Монографія: «Екологія довкілля та безпека життєдіяльності населення у промислових регіонах України» // Дніпропетровськ: Пороги, 2011. – 484 с.; «Экологически безопасные кислородсодержащие окислители и их роль в защите человека от техногенных и биологических загрязнений» / Стусь В.П., Кравченко А.В., Кублановский В.С., Величенко А.Б.: Монография. – Днепропетровск: ООО «Акцент ПП», 2012. – 330 с.; Бойко М.І., Пасєчніков С.П., Стусь В.П. та ін. «Клінічна андрологія» / За редакцією М.І. Бойка // Довідник лікаря «Андролог» – К.: ТОВ «Бібліотека «Здоров’я України», 2013. – 222 с. – (Серія «Бібліотека України»); И.И. Горпинченко, В.П. Стусь, Д.И. Малышкин, Н.Ю. Полион. Мужское бесплодие: этиология, патогенез, классификация, диагностика и методы лечения // Монография. – Днепр: ООО «Акцент ПП», 2016. – 344 с. Отримані 3 патенти на корисну модель у 2015 році – В.П. Стусь, М.Ю. Поліон № 100546 «Спосіб комплексного лікування ідіопатичного чоловічого безпліддя» у 2016 році - В.П. Стусь, К.С. Бараннік. Спосіб медикаментозної корекції порушення кровотоку нирок при однобічному їх ураженні у періопераційному періоді // № u 2016 08456 (19)UA (11) 111114 (13)U (51) МПК (2016.01) А61К 312/00 GO1N 33/48 (2006.01) 25. 10.2016, Бюл. № 20; В.П. Стусь, К.С. Бараннік. Спосіб моделювання дозованої стійкої ішемії в паренхіми нирок у дрібних лабораторних тварин.// № u 2016 08455 (19)UA (11) 111113 (13)U (51) МПК GO9B 23/28 (2006.01) 25.10.2016, Бюл. № 20. Видано два Інформаційних листа - В.П. Стусь, К.С. Бараннік «.Спосіб періопераційної корекції ниркового кровотоку у пацієнтів з однобічним ураженням нирки», реєстраційний номер 2068/24600, В.П. Стусь, М.Ю. Поліон «Спосіб комплексного лікування ідіопатичного чоловічого безпліддя», реєстраційний номер 602/2/15. Захищено 3 кандидатських дисертації у 2012 році асистентом А.Л. Суваряном – «Гормональний механізм порушення сперматогенезу (клініко-експериментальне дослідження)», у 2017 році асистентом М.Ю. Поліоном – «Відновлення репродуктивних властивостей еякуляту у чоловіків техногенно-забрудненого регіону» та асистентом К.С. Баранніком – «Стан кровообігу паренхіми нирок при однобічному їх ураженні та його корекція у періопераційному періоді».

Співробітники кафедри на чолі з професором В.П. Стусем розробили уніфіковані клінічні протоколи медичної допомоги для покращання надання медичної допомоги, підвищення її ефективності та забезпечення доступності завдяки практиці, що базується на доказах, із врахуванням безпеки, ефективності та вартості медичних послуг і технологій хворих при пошкодженнях сечівника, сечового міхура, нирки та сечоводу.

З 1997 року на базі кафедри видається республіканський журнал «Урологія», який постановою президії ВАК України № 528 від 12.05.2015 р. включено до переліку видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт. Зареєстровано в міжнародних наукометричних базах даних: РІНЦ (Russian Science Citation Index), «Джерело» та Google Scholar. Виходить 4 рази на рік. Заступник головного редактора – професор В.П. Стусь, відповідальний секретар – к.мед.н. М.Ю. Поліон.